Theses 

Mezinárodní marketing – Ing. Bc. Lenka Příkazská, MBA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Bc. Lenka Příkazská, MBA

Diplomová práce

Mezinárodní marketing

International marketing

Anotace: Předmětem diplomové práce „Mezinárodní marketing“ je problematika umisťování kvalitativně nového zahraničního produktu na český a slovenský trh s vínem a vinařskými potřebami. První část je tvořena kapitolami zachycujícími teoretická východiska práce v oblasti mezinárodního marketingu a mezinárodního marketingového výzkumu. Praktická část práce je již zaměřena na výzkum tržní situace cílových trhů a jejich následnou analýzu na základě uskutečněného dotazníkového šetření. V závěru práce jsou v návaznosti na výsledky formulovány návrhy a doporučení pro obchodní zástupce podniku Smurfit Kappa týkající se volby nejvhodnějších distribučních cest, respektive dalších nástrojů marketingu s důrazem na individuální přístup k oběma výše zmíněným trhům.

Abstract: The issue of thesis “International marketing” is the problematic of placement of a qualitatively new foreign product in the Czech and Slovak market with wine and wine needs. The first part consists of chapters presenting the theoretical basis of the work in the field of international marketing and international marketing research. The practical part of the work focuses on research of the market situation of target markets and their subsequent analysis based on carried out survey. The conclusion following the results formulates proposals and recommendations for sales representatives of the company Smurfit Kappa to choose the most appropriate distribution channels, or other marketing tools, and emphasis on individual approach to the two above-mentioned markets.

Klíčová slova: Mezinárodní marketing, marketingový výzkum, dotazníkové šetření, výzkum tržní situace, produkt, obchodní zastoupení. International marketing, marketing research, questionnaire survey, research of market situation, product, commercial representation.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 03:31, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz