Theses 

Podpora rozvoje venkova v oblasti rozvoje občanské vybavenosti obce Žalkovice – Denisa Kojetská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Denisa Kojetská

Diplomová práce

Podpora rozvoje venkova v oblasti rozvoje občanské vybavenosti obce Žalkovice

Support of Rural Development in the Field of Public Facilities in the Village of Žalkovice

Anotace: Diplomová práce se věnuje problematice rozvoje venkovských oblastí, které tvoří převážnou část území Evropské unie. Oblasti venkovského charakteru jsou specifické různorodými environmentálními, společenskými a hospodářskými prvky a také se potýkají s velkou škálou problémů, mezi které lze například zařadit nedostatečně fungující ekonomiku, nedostatečné vybavení území službami a infrastrukturou nebo také nedostatečné využití zdrojů. I z těchto důvodů význam venkova v průběhu posledních let výrazně vzrostl. Politika rozvoje venkova by měla doprovázet a doplňovat Politiku soudržnosti, Společnou zemědělskou politiku, Společnou rybolovnou politiku a také by měla přispívat k podpoře udržitelného rozvoje venkova. Cílem diplomové práce je vymezit problematiku rozvoje venkova v kontextu politiky rozvoje venkova Evropské unie a na základě teoretických poznatků zpracovat návrh projektového záměru, který by mohl být reálnou žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu v programovém období 2014 ̶ 2020. Závěrem lze konstatovat, že byl vstup České republiky do Evropské unie pro český venkov výhodou, především ve formě zvýšení finančních prostředků, které napomáhají ke snižování disparit a k rozvoji ve venkovských oblastech.

Abstract: The diploma thesis deals with the development of rural areas which form the majority of the territory of the European Union. Rural areas are specific in their diverse environmental, social and economic elements, and face a wide range of problems, including for example insufficient functioning of the economy, lack of service and infrastructure or insufficient use of resources. On this account, the importance of rural areas has increased considerably over the recent years. Rural development policy should accompany and complement Cohesion Policy, Common Agricultural Policy, Common Fisheries Policy and also contribute to promotion of sustainable rural development. The aim of this diploma thesis is to define the issue of rural development in the context of the European Union's Rural Development Policy. Based on the theoretical knowledge a project plan will be compiled serving as a protentional request for support from the Integrated Regional Operational Program in the 2014-2020 programming period. The accession of the Czech Republic to the European Union for was an advantage the Czech countryside. Especially in the form of an increase of financial resources that help not only to develop rural areas but also to reduce disparities.

Klíčová slova: Evropská unie, venkov, rozvoj venkova, občanská vybavenost, Program rozvoje venkova, Integrovaný regionální operační program

Keywords: European Union, Rural areas, Rural development, Public facilities, Rural Development Programme, Integrated Regional Operational Programme

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Lukáš Melecký
  • Oponent: Markéta Kočendová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 12:29, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz