Daniela Hůlová

Bakalářská práce

Zabezpečení požární ochrany stadionu FC Viktoria Plzeň

Ensuring Fire Protection of FC Viktoria Plzeň Stadium
Anotace:
Hůlová, Daniela. Zabezpečení požární ochrany stadionu FC Viktoria Plzeň. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2021. Bakalářská práce se zabývá zabezpečením požární ochrany stadionu FC Viktoria Plzeň. V úvodu práce se nachází historie klubu a stadionu, informace ohledně právních předpisů požární ochrany. Dále je zde popsán objekt samotného …více
Abstract:
Hůlová, Daniela. Ensuring Fire Protection of FC Viktoria Plzeň. Bachelor thesis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2021. The bachelor's thesis follows up with ensuring fire protection of the FC Viktoria Plzeň stadium. The introduction contains the history of the club, stadium and information on fire protection legislation. Furthermore, the building of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 8. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2021
  • Vedoucí: Tereza Česelská
  • Oponent: Dana Chudová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava