Nela Ondruchová

Bachelor's thesis

Využití Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na příkladu vybraného projektového záměru

Use of Operational Programme Enterprise and Innovations for Competitiveness in the Case of a Sample Project
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá podporou podnikání pro malé a střední podniky z Operačního programu Podnikání a inovace a pro konkurenceschopnost. Cílem bakalářské práce je zmapování teoretických východisek regionální politiky Evropské unie a metodiky tvorby projektů v kontextu podpory podnikání a jejich aplikace na zpracování zjednodušeného projektového záměru v rámci Operačního programu Podnikání a inovace …viac
Abstract:
The Bachelor thesis deals with business support for small and medium enterprises from the Operational Programme Enterprise and Innovations for Competitiveness. The aim of this thesis is to describe the theoretical basis of EU regional policy and methodology of projects in the context of business support and their application to the processing of simplified project plan within the Operational Programme …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedúci: Lukáš Melecký
  • Oponent: Monika Hrušková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava