Vojtěch Kantor

Bakalářská práce

Optimalizace přítlačného difuzoru podvozkové platformy projektu Titan

Optimization of the downforce diffuser in chassis platform Titan
Anotace:
Cílem této práce je optimalizovat přítlačný difuzor v podvozkové platformě projektu Titan a vytvořit funkční aerodynamický prvek, který bude vytvářet aerodynamický přítlak. Náplní teoretické části je seznámení se s faktory ovlivňujícími aerodynamiku vozu a konstrukcí difuzorů. Praktická část pojednává o simulacích a následném vyhodnocení výsledků.
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to optimize the downforce diffuser in the chassis platform of the Titan project and create a functional aerodynamic element that will create aerodynamic downforce. The content of the theoretical part is an introduction to factors influencing the aerodynamics of the car and the construction of diffusers. The practical part deals with simulations and subsequent evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Rostislav Zapletal
  • Oponent: Marek Beseda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta materiálově-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Materiálové inženýrství / Materiály a technologie pro automobilový průmysl