Oldřich Hybner

Bachelor's thesis

Minimalizace rizik při práci se zemními stroji v báňském provozu

The Minimalization of Risks during Work with Mining Machines in the Mining Industry
Abstract:
Minimalizace rizik při práci se zemními stroji v báňském provozu. Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku vývoje zemních strojů v těžebním průmyslu, zajištění bezpečnosti obsluhy a pracovníků pohybujících se v blízkém okolí těchto strojů. Vývoj bezpečnostních prvků strojů, bezpečnostních předpisů a norem.
Abstract:
The Minimalization of Risks during Work with Mining Machines in the Mining Industry. The (bachelor) thesis is focused on development of earthmoving machines in the mining industry and enouring the safety of operators and workers who are close to these machines. It is also focused on development of machine safety features, safety regulations and standards.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2019
  • Supervisor: František Helebrant
  • Reader: Vladimír Jindra

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava