Vladimír Vašek

Master's thesis

Navrh univerzálního interface mezi systémy ERP (Enterprise Resource Planning) a WMS (Warehouse Management System)

Design of Universal Interface between ERP (Enterprise Resource Planning) and WMS (Warehouse Management System)
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem rozhraní mezi informačními systémy ERP a WMS. Cílem práce je navrhnout integrační aplikaci zajišťující komunikaci a přenos dat mezi systémy ERP a WMS. První část této práce představuje podnikové informační systémy ERP a systémy pro řízení skladů WMS. Druhá část práce popisuje vlastnosti integrace dat, strukturu middleware a existující řešení poskytující integraci …more
Abstract:
This master thesis describes the design of the interface between ERP and WMS information systems. The aim is to design an integration application providing communication and data transfer between ERP and WMS. The first part presents ERP enterprise information systems and WMS storage systems. The second part describes the characteristics of data integration, middleware structure and existing solutions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: Zdeněk Opršal
  • Reader: Svatopluk Štolfa

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / field:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika