Radim Haluska

Diplomová práce

Optimalizace LED reflektoru

Optimization of a Passenger Car LED Headlamp
Anotace:
Anotace diplomové práce Haluska, R. Optimalizace LED reflektoru: diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra částí a mechanismů strojů, 2018. Vedoucí práce: doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. Cílem této práce je optimalizovat chlazení LED projektorové jednotky za účelem zvýšení odvodu tepla z kritických oblastí kolem dálkové a tlumené funkce. Konstrukční řešení …více
Abstract:
Annotation of diploma´s thesis HALUSKA, R. Optimalization of a Passenger CAR LED Headlamp: diploma´s thesis. Ostrava: Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Machine Parts and Mechanism, Supervisor: doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D. The aim of this work is to optimize cooling of the LED projector unit to increase the heat dissipation from the critical areas around …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Zdeněk Folta
  • Oponent: Zdeněk Poruba

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava