Theses 

Vliv výchovy dítěte s ADHD na kvalitu života rodiny – Mgr. Jana Koláčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Jana Koláčková

Bakalářská práce

Vliv výchovy dítěte s ADHD na kvalitu života rodiny

Influence of raising a child with ADHD on the quality of family life

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na výchovu dítěte s ADHD v rodině. Zabývá se specifiky ve výchově dítěte s ADHD a analyzuje, jak výchova neklidného dítěte zasahuje do života rodiny. Práce je rozčleněna do tří kapitol. První kapitola se zabývá syndromem ADHD, vývojem terminologie, etiopatogenezí, diagnostikou a možnostmi intervence a reedukace poruchy. Druhá kapitola přibližuje specifické projevy dítěte v jednotlivých vývojových obdobích, projevy poruchy v rodině a ve škole. Závěr kapitoly uvádí přehled vhodných reedukačních postupů. Třetí část je věnována výzkumnému šetření, které proběhlo v rodině dítěte s ADHD. Na závěr jsou uvedeny výsledky šetření a možná doporučení.

Abstract: The bachelor thesis is focusing on raising a child with ADHD in the family. It specifically deals with raising a child with ADHD and analyzes how education of an agitated child affects family life. The thesis is divided into three chapters. The first chapter deals with the ADHD syndrome, terminology development, ethiopathogenesis, diagnosis and options of intervention and reeducation disordes. The second chapter presents specific manifestations in the individual child's developmental periods, manifestations of the disorder in the family and at school. The conclusion of the chapter gives an overview of appropriate reeducational procedures. The third part is devoted to research investigation which was carried out in the family of a child with ADHD. The results of the investigation and possible recommendations are provided at the conclusion.

Klíčová slova: ADHD, ADD, hyperaktivita, hypoaktivita, impulzivita, poruchy pozornosti, diagn\óza, terapie, v\ýchova, vzděl\áv\án\í, rodina, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Attention Deficit Disorder, hyperactivity, hypoactivity, impulsivity, attention disorders, diagnosis, therapy, education, family

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 23:41, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz