Renáta BAITOUKOU

Bakalářská práce

Těžba uhlí, její vlivy a změny hornické krajiny na území dobývacího prostoru Dolu Darkov

Coal mining, its impacts, and ganges in the mining landscape of mining territory Darkov Mine .
Anotace:
Tato bakalářská práce analyzuje problematiku těžby černého uhlí, vlivy těžby na krajinu, způsoby odstraňování dopadů hornické činnosti na území dobývacího prostoru Dolu Darkov v Karviné. Práce ve své první části vymezuje a charakterizuje zájmové území, popisuje sídelní strukturu oblasti, odkazuje na historický vývoj těžby uhlí a dopady těžby na společnost. Další část je věnována vývoji a popisu asanačně …více
Abstract:
This bacalor thesis analysis the issue of hard coal minig,the infects of coal mining on the landscape,the ways of removal infects mining activity on the mining territory Darkov Mine in Karvina. Introductory part describes and characterizes area of interest,describes the residential structure areas,references on historici progress and the impect of mining on the society. Next part of thesis devotes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012
Zveřejnit od: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2012
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Jan Havrlant, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAITOUKOU, Renáta. Těžba uhlí, její vlivy a změny hornické krajiny na území dobývacího prostoru Dolu Darkov. Český Těšín, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta