Theses 

Smrt z pohledu studenta – Mgr. Andrea Švejkovská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Andrea Švejkovská

Diplomová práce

Smrt z pohledu studenta

Death from the student perspective

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou smrti a umírání z pohledu studenta navazujícího magisterského oboru Intenzivní péče. Teoretická část je věnována historii smrti a umírání ve světě a následně konkrétněji i na území České republiky. Dále se věnuje definování pojmů smrti, umírání a paliativní péče a také poslední nejdůležitější části, kterou je péče o umírajícího pacienta, včetně péče o zemřelého. Součástí teoretické části jsou i požadavky na osobu zdravotníka. V empirické části diplomové práce je prezentována analýza a interpretace dat získaných od patnácti studentek metodou polostrukturovaného rozhovoru, během kterého odpovídaly na čtyři okruhy otázek týkajících se postojů a zkušeností se smrtí.

Abstract: The thesis deals with the issue of death and dying from the point of view of a master degree in Intensive care student. The theoretical part is devoted to the history of death and dying in the world and then more specifically on the territory of Czech Republic. It also discusses the definition of the concepts of death, dying and palliative care, as well as the last most important part, which is looking after a dying patient, including care of the deceased. The theoretical part also includes the requirements for a medical officer. The empirical part contains the analysis and interpretation of data obtained from fifteen students by semistructured interview during which they answered four sets of questions regarding their attitudes and experience with death.

Klíčová slova: intenzivní péče, kvalitativní výzkum, paliativní péče, smrt, student, umírání, zdravotník, intensive care, qualitative research, palliative care, death, dying, paramedic

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marie Zítková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 21:46, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz