Theses 

Aktivizační metody ve VkZ – Bc. Jan Liška

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jan Liška

Diplomová práce

Aktivizační metody ve VkZ

Activization methods in health education

Anotace: OSNOVA PROJEKTU 1. Vymezení řešené problematiky a základních pojmů (dle tématu práce) Práce se bude zabývat dostatky a nedostatky při využívání a dostupnosti edukačních pomůcek ve výuce výchovy ke zdraví na základních školách. Návody na výrobu edukačních pomůcek a jejich aplikaci a použití na základních školách. 2. Shrnutí dosavadního stavu řešení či poznání V mé bakalářské práci budu vycházet z co nejaktuálnějších zdrojů a poznatků o tomto tématu a budu se snažit pouze doplnit již zpracovanou literaturu o edukačních pomůckách a jejich aplikací v praxi. Mohu vycházet z níže uvedené literatury, vlastních zkoumání s žáky, diplomových a bakalářských prací, které se zabývaly podobnými tématy. 3. Cíl práce Cílem práce je popsat výhody a nevýhody při využívání edukačních pomůcek ve výchově ke zdraví. Dalším cílem je popsat finanční náklady na pořízení a případnou výrobu vlastních edukačních pomůcek. Vytvořit podrobné návody k vytvoření edukačních pomůcek. Vytvoření samotných vzorových edukačních pomůcek do jednotlivých předmětů, kterými se zabývá výchova ke zdraví. Vytvoření volně dostupných webových stránek s podrobnými popisy a návody k tvorbě pomůcek. Další částí práce bude praktická zkouška vyuřití edukačních pomůcek v praxi na základní škole a následné popsání výhod a nevýhod při jejich využití ve výuce. 4. Pracovní postup (přístup k řešení, metody, techniky, nástroje apod.) Základní částí práce bude teoretická část (popis edukačních pomůcek, popis problémů spojených s finančními náklady pro pořízení edukačních pomůcek, popis alternativních řešení pro učitele a školy, atd.), kterou zpracuji pomocí načerpaných literárních zdrojů. Praktickou částí bude samotná tvorba edukačních pomůcek, webových stránek a vytvoření návodů na tvorbu těchto pomůcek. 5. Předpokládané využití výsledků (způsoby prezentace, publikace apod.) Výsledky budou publikovány na volně dostupných webových stránkách. Dále klasickou formou tištěné, vázané publikace, při prezentaci bude využito multimediálních platforem (např. PowePoint prezentace) – konkrétně např. ve výuce studentů katedry Výchovy ke zdraví 6. Seznam literatury (citované a výchozí informační zdroje) MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D. a kol. Výchova ke zdraví pro učitele. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2006. ISBN 80-7044-768-0. ZAJÍCOVÁ, M. Sexuální výchova. In D.Růţičková, Uţitečná zdravotní témata ve školství. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. s. 154-166. ISBN 978-80- 244-3176-5. SKALKOVÁ, J. Za novou kvalitu vyučování. Brno: Paido, 1995. s 88. ISBN 80- 85931-11-7. REISSMANNOVÁ, J. Výchova ke zdraví na základních školách. In M. Havelková, Výchova ke zdraví I. : Sborník prací učitelů a studentů katedry rodinné výchovy a Výchova ke zdraví PdF MU v Brně. PdF MU: Brno, 2005, s. 116-123 . ISBN 80-210-3918-3. MARÁDOVÁ, E., Metodická příručka, Výchova ke zdraví – školní vzdělávací program. Praha: Fortuna, 2006. S 45. ISBN 80-7168-973-4. LEIBNEROVÁ, M. Realizace výuky Výchova ke zdraví na základních školách v Olomouckém kraji: bakalářská práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2012. 38 s., 4 l. příl. Vedoucí bakalářské práce Michaela Hřivnová. HOFBAUER, B. Děti, mládež a volný čas. 1. vyd. Praha: Portál, 2004, 176 s. ISBN 80-7178-927-5. HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 1. vyd. Praha: Portál, 2004, 232 s. ISBN 80-7178-888-0.

Abstract: OSNOVA PROJEKTU 1. Vymezení řešené problematiky a základních pojmů (dle tématu práce) Práce se bude zabývat dostatky a nedostatky při využívání a dostupnosti edukačních pomůcek ve výuce výchovy ke zdraví na základních školách. Návody na výrobu edukačních pomůcek a jejich aplikaci a použití na základních školách. 2. Shrnutí dosavadního stavu řešení či poznání V mé bakalářské práci budu vycházet z co nejaktuálnějších zdrojů a poznatků o tomto tématu a budu se snažit pouze doplnit již zpracovanou literaturu o edukačních pomůckách a jejich aplikací v praxi. Mohu vycházet z níže uvedené literatury, vlastních zkoumání s žáky, diplomových a bakalářských prací, které se zabývaly podobnými tématy. 3. Cíl práce Cílem práce je popsat výhody a nevýhody při využívání edukačních pomůcek ve výchově ke zdraví. Dalším cílem je popsat finanční náklady na pořízení a případnou výrobu vlastních edukačních pomůcek. Vytvořit podrobné návody k vytvoření edukačních pomůcek. Vytvoření samotných vzorových edukačních pomůcek do jednotlivých předmětů, kterými se zabývá výchova ke zdraví. Vytvoření volně dostupných webových stránek s podrobnými popisy a návody k tvorbě pomůcek. Další částí práce bude praktická zkouška vyuřití edukačních pomůcek v praxi na základní škole a následné popsání výhod a nevýhod při jejich využití ve výuce. 4. Pracovní postup (přístup k řešení, metody, techniky, nástroje apod.) Základní částí práce bude teoretická část (popis edukačních pomůcek, popis problémů spojených s finančními náklady pro pořízení edukačních pomůcek, popis alternativních řešení pro učitele a školy, atd.), kterou zpracuji pomocí načerpaných literárních zdrojů. Praktickou částí bude samotná tvorba edukačních pomůcek, webových stránek a vytvoření návodů na tvorbu těchto pomůcek. 5. Předpokládané využití výsledků (způsoby prezentace, publikace apod.) Výsledky budou publikovány na volně dostupných webových stránkách. Dále klasickou formou tištěné, vázané publikace, při prezentaci bude využito multimediálních platforem (např. PowePoint prezentace) – konkrétně např. ve výuce studentů katedry Výchovy ke zdraví 6. Seznam literatury (citované a výchozí informační zdroje) MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D. a kol. Výchova ke zdraví pro učitele. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2006. ISBN 80-7044-768-0. ZAJÍCOVÁ, M. Sexuální výchova. In D.Růţičková, Uţitečná zdravotní témata ve školství. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. s. 154-166. ISBN 978-80- 244-3176-5. SKALKOVÁ, J. Za novou kvalitu vyučování. Brno: Paido, 1995. s 88. ISBN 80- 85931-11-7. REISSMANNOVÁ, J. Výchova ke zdraví na základních školách. In M. Havelková, Výchova ke zdraví I. : Sborník prací učitelů a studentů katedry rodinné výchovy a Výchova ke zdraví PdF MU v Brně. PdF MU: Brno, 2005, s. 116-123 . ISBN 80-210-3918-3. MARÁDOVÁ, E., Metodická příručka, Výchova ke zdraví – školní vzdělávací program. Praha: Fortuna, 2006. S 45. ISBN 80-7168-973-4. LEIBNEROVÁ, M. Realizace výuky Výchova ke zdraví na základních školách v Olomouckém kraji: bakalářská práce. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2012. 38 s., 4 l. příl. Vedoucí bakalářské práce Michaela Hřivnová. HOFBAUER, B. Děti, mládež a volný čas. 1. vyd. Praha: Portál, 2004, 176 s. ISBN 80-7178-927-5. HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 1. vyd. Praha: Portál, 2004, 232 s. ISBN 80-7178-888-0.

Klíčová slova: edukační pomůcky, výchova ke zdraví, internet, výživa, první pomoc, závislost, educational aids, health education, nutrition, first aid dependency

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 18:18, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz