Michaela Štefková

Master's thesis

Komparace využití termokamer a noktovizorů při vyhledávání osob

Comparison of the possibilities of using thermal imaging and night vision goggles for finding people
Abstract:
ŠTEFKOVÁ, Michaela. Komparace využití termokamer a noktovizorů při vyhledávání osob. Diplomová práce: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb. 2020. Vedoucí diplomové práce doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. Diplomová práce se zabývá komparací využití termokamer a noktovizorů při vyhledávání osob. V teoretické části jsou popsány vlastnosti lidského oka, elektromagnetické …more
Abstract:
ŠTEFKOVÁ, Michaela. Comparison of the possibilities of using thermal imaging and night vision goggles for finding people. Thesis: VŠB -TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Department of security service. 2020. Head of the thesis doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. The diploma thesis deals with the comparison of the possibilities of using thermal imaging and night vision goggles for finding people …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 7. 2020
  • Supervisor: Karla Barčová
  • Reader: Kateřina Kozlová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Master programme / field:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku