Maite Castro

Diplomová práce

Investigations of a damage origin in a gear wheel

Investigations of a damage origin in a gear wheel
Anotace:
Předložená diplomová práce je věnována analýze příčin porušení ozubeného kola převodovky automobilu. V teoretické části je popsán proces cementace ocelí včetně významných defektů v cementovaných vrstvách, zároveň jsou popsány hlavní příčiny poškození ozubených kol převodovek. Experimentální část využívá k nalezení příčin poškození ozubeného kola metalografickou a fraktografickou analýzu a také měření …více
Abstract:
In this diploma thesis, a broken car gear wheel has been evaluated to determine the damage origin of its failure. In the theoretical part, case hardening process was described including important defects in carburized layers as well as the main origins of gear wheel damages. In the experimental part, metallographic, fractographic and micro-hardness analysis was used to determine the origin of the gear …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Jaroslav Sojka
  • Oponent: Vlastimil Vodárek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava