Aneta Juščíková

Bakalářská práce

Divadlo na hranici

Theatre on the frontier

Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je problematika česko-polských vztahů v příhraniční oblasti Těšínské Slezsko. Snahou bylo zaznamenat vývoj rozporů mezi dvěmi národy a tím nastínit problematiku Těšínska, jenž má místně velký vliv na pole politické, kulturní a především na mezilidské vztahy. Dále se v této práci věnuji jedinému dvojjazyčnému divadlu v České republice, kterým je Těšínské divadlo v Českém …více
Abstract:
The subject of my bachelor thesis are problems of Czech and Polish interrelations in the frontier region Tesinske Slezko. I endeavoured to record a development of contradictions between two nations and sketch problems of Tesinsko region, which has locally big influence over political and cultural field and mainly over human relations. This thesis is farther focused on the only bilingual theatre in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
  • Vedoucí: Eva Měřičková
  • Oponent: Jiří Pittermann

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické; b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a); d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a);
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form; b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof; d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof;

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 1. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Divadelní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta AMU

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Produkce

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.