Jiří Koníček

Bachelor's thesis

Využití odpadního tepla kogeneračních jednotek v ORC

Waste Heat Utilization from Cogeneration Units in ORC
Abstract:
KONÍČEK, J. Využití odpadního tepla kogeneračních jednotek v ORC. Ostrava: Katedra energetiky, Fakulta strojní VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013, 60 stran Bakalářská práce, vedoucí doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Bakalářská práce se zabývá netradičním způsobem využití odpadního tepla kogeneračních jednotek v podmínkách společnosti Green Gas DPB, a.s. Výbráním vhodné lokality v Ostravsko-karvinském …more
Abstract:
KONÍČEK, J. Waste Heat Utilization from Cogeneration Units in ORC. Ostrava: Department of Power Engineering, Fakulty of Mechanical Engineering, Technical University of Ostrava, 2013, 60 p. Thesis, supervisor: Ing. Kamil Kolarčík, CSc. This thesis deals with an innovative way to use the waste heat cogeneration units in terms of Green Gas DPB, as Selecting a suitable site in the Ostrava-Karvina district …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2013
  • Supervisor: Kamil Kolarčík
  • Reader: Radek Dvořák

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava