Michal Adam

Diplomová práce

Využití andaluzito-mulitového odpadu pro výrobu žáruvzdorných odstruskovačů

Application of andalusite-mullite waste for production of refractory wihrl gates
Anotace:
Diplomová práce je zaměřená na využití technologického odpadu z výroby mullitových a andalusitových šamotů. Tento andalusito-mullitový odpad bude použit v receptuře litého šamotu, ve které by měl nahradit technický oxid hlinitý. V teoretické části diplomové práce jsou popsány reologické vlastnosti keramických licích suspenzí a metody jejich zkoušení. Další část práce je zaměřena na technologii lití …více
Abstract:
The dissertation is focused on utilization of technological waste from the production of mullite and andalusite fireclays. This andalusite-mullite waste will be used in recipe of casted fireclay instead of current used aluminum oxide. Rheology properties of ceramic suspensions incl. testing methods are described in theoretical part of the dissertation. Next part is focused on casting technology of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Jaroslav Závada
  • Oponent: Martin Šťastný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.