Vendula Hanusová

Bakalářská práce

Využití termokamer při vyhledávání osob v terénu

Application of thermal imagers for finding people in the terrain
Anotace:
Hanusová, V. Využití termokamer při vyhledávání osob v terénu. Ostrava, 2015. 40 s. Bakalářská práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb. Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání tří různých termokamer za různých situací tak, aby byla vyhodnocena jedna, která bude nejlépe vyhovovat při vyhledávání osob v terénu. Cílem této práce …více
Abstract:
Hanusová, V. Application of Thermal imagers for finding people in the terrain. Ostrava, 2015. 40 pages, Bachelor thesis VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Department of Security Services This Bachelor thesis is specialized to comparing three different thermal imagers for different situations, so that was evaluated only one thermal imager that will best suit for finding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Karla Barčová
  • Oponent: Kateřina Kozlová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku