Theses 

Psychohygiena a životní styl vysokoškolských studentů – Bc. Ivana Petříková, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ivana Petříková, DiS.

Diplomová práce

Psychohygiena a životní styl vysokoškolských studentů

Mental hygiene and lifestyle of college students

Anotace: Diplomová práce Psychohygiena a životní styl vysokoškolských studentů pojednává o psychické zátěži a životosprávě dnešních studentů vysokých škol. V teoretické části definuji příslušné pojmy a aplikuji obecné poznatky duševní hygieny na studenty. Zaměřuji se také na problematiku akademické prokrastinace a její prevenci, která je v současné době velmi aktuální. Podstatnou část práce věnuji efektivním způsobům sebeřízení, správnému hospodaření s časem neboli time managementu a obecným zásadám zdravého způsobu života. Přínos práce pro studenty vysokých škol spočívá také v závěrečném shrnutí nejdůležitějších doporučení a v návodu, jak na sobě začít pracovat. Praktická část mapuje výsledky kvalitativního výzkumu, které vycházejí z analýzy rozhovorů s několika studenty vysokých škol. Cílem takového šetření je zjistit, jakým způsobem se respondenti vyrovnávají s psychickou zátěží, jak nakládají se svým časem a jaká je jejich životospráva. Výsledky jsou porovnány s teorií správné duševní hygieny.

Abstract: Diploma thesis „Mental Hygiene and Lifestyle of College Students“ deals with the psychological burden and lifestyle of university students. The theoretical parts contains explanation of main related terms and general findings of mental hygiene are applied to students. I also focus on academic procrastination issues and its prevention, because this seems to be really common problem nowadays. A significant part of this thesis is devoted to effective ways of self-management, good time management and basic principles of healthy lifestyle. At the end, there is a summary of the most important recommendations that might be useful for other students, too. The qualitative research in the practical part is based on interviews that were done with several college students. The major aim of this survey is to reveal the way students cope with stressful situations, their time management and lifestyle. The results are compared with theoretical approaches of mental hygiene.

Klíčová slova: psychohygiena (duševní hygiena), psychická zátěž, vysokoškolský student, sebeřízení, autoregulace, adaptace, životní styl, profylaxe, hospodaření s časem, zvládání stresu, relaxace, regenerace mental hygiene, psychological burden, university students, self-management, adaptation, lifestyle, time management, coping with stress, relaxation, regeneration

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 10:36, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz