Theses 

Psychohygiena a životní styl vysokoškolských studentů – Bc. Ivana Petříková, DiS.

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy

Bc. Ivana Petříková, DiS.

Master's thesis

Psychohygiena a životní styl vysokoškolských studentů

Mental hygiene and lifestyle of college students

Abstract: Diplomová práce Psychohygiena a životní styl vysokoškolských studentů pojednává o psychické zátěži a životosprávě dnešních studentů vysokých škol. V teoretické části definuji příslušné pojmy a aplikuji obecné poznatky duševní hygieny na studenty. Zaměřuji se také na problematiku akademické prokrastinace a její prevenci, která je v současné době velmi aktuální. Podstatnou část práce věnuji efektivním způsobům sebeřízení, správnému hospodaření s časem neboli time managementu a obecným zásadám zdravého způsobu života. Přínos práce pro studenty vysokých škol spočívá také v závěrečném shrnutí nejdůležitějších doporučení a v návodu, jak na sobě začít pracovat. Praktická část mapuje výsledky kvalitativního výzkumu, které vycházejí z analýzy rozhovorů s několika studenty vysokých škol. Cílem takového šetření je zjistit, jakým způsobem se respondenti vyrovnávají s psychickou zátěží, jak nakládají se svým časem a jaká je jejich životospráva. Výsledky jsou porovnány s teorií správné duševní hygieny.

Abstract: Diploma thesis „Mental Hygiene and Lifestyle of College Students“ deals with the psychological burden and lifestyle of university students. The theoretical parts contains explanation of main related terms and general findings of mental hygiene are applied to students. I also focus on academic procrastination issues and its prevention, because this seems to be really common problem nowadays. A significant part of this thesis is devoted to effective ways of self-management, good time management and basic principles of healthy lifestyle. At the end, there is a summary of the most important recommendations that might be useful for other students, too. The qualitative research in the practical part is based on interviews that were done with several college students. The major aim of this survey is to reveal the way students cope with stressful situations, their time management and lifestyle. The results are compared with theoretical approaches of mental hygiene.

Keywords: psychohygiena (duševní hygiena), psychická zátěž, vysokoškolský student, sebeřízení, autoregulace, adaptace, životní styl, profylaxe, hospodaření s časem, zvládání stresu, relaxace, regenerace mental hygiene, psychological burden, university students, self-management, adaptation, lifestyle, time management, coping with stress, relaxation, regeneration

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 2. 2013
  • Supervisor: prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 22/3/2019 07:53, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz