Michal Rajčan

Diplomová práce

Numerické modelovanie testu chloridovej penetrácie

Numerical modeling of the chloride penetration test
Anotace:
Trvanlivosť železobetónových konštrukcií ktoré sú vystavené pôsobeniu agresívnych látok ako sú posypové soli je z dlhodobého hľadiska ohrozená koróziou výstuže ktorá je spôsobená prenikaním chloridových iontov do betónu. Diplomová práca je zameraná na vytvorenie 3D modelu, ktorý simuluje prenikanie chloridov do betónu. V práci je využitý algoritmus, ktorý je vytvorený v prostredí Matlab a je porovnávaný …více
Abstract:
The durability of reinforced concrete structures exposed to aggressive substances such as spreading salts is threatened in the long run by the corrosion of the reinforcement caused by the penetration of chloride ions into the concrete. The master thesis is focused on the creation of a 3D model simulating the penetration of chlorides into concrete. The algorithm used in the Matlab environment, which …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2019
  • Vedoucí: Petr Konečný
  • Oponent: Ján Kortiš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava