Simona Novotná

Bakalářská práce

Způsoby zajištění podsypových hmot pro nezpevněné komunikace v lomu Bílina - ekonomické porovnání jednotlivých možných způsobů zajištění podsypových hmot

The ways of provision of subbase materials for unpaved communications in Bilina quarry - the economic comparison of individual practicable ways od provision of subbase materials.
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje tématu zajištění podsypových materiálů na lomu Bílina. Tyto materiály se zde používají jako podkladní vrstva pro dočasné komunikace v lomu. Bez nich by byla při nepříznivých klimatických podmínkách zejména na skrývkových řezech lomu prakticky nemožná jakákoliv doprava. Je zde provedeno zhodnocení současného stavu při zajišťování podsypových materiálů, výhled do budoucna a …více
Abstract:
The ways of provision of subbase materials for unpaved communications in Bilina quarry - the economic comparison of individual practicable ways of provision of subbase materials.This thesis deals with the topic of provision of subbase materials in Bílina quarry.These materials are used as a base layer for temporary communications in the quarry. The transportation during adverse whether on overburden …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Miroslav Seidl
  • Oponent: Jiří Varady

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava