Edita Seidlová

Bakalářská práce

Rekultivace území v návaznosti na jezero Most

Reclamation of land following the lake Most
Anotace:
V bakalářské práci je zpracována problematika sanace a rekultivace v okolí Jezera Most. Dlouhodobá těžba hnědého uhlí v okolí města Most poznamenala charakter jak krajiny, tak i následné druhy rekultivací prováděných na zbytkové jámě lomu. Těžba uhlí neodmyslitelně přináší řadu pozitivních ekonomických přínosů pro samotný těžební průmysl, ale taktéž i řadu negativních projevů v popisované oblasti větší …více
Abstract:
The Bachelor thesis analyzes the problems of sanitation activities and restoration around the lake "Bridge". Long-term coal mining in the nearby town of Most determined the character the local region and the following sanations activities on residual quarry pit. The coal mining inherently brings many positive economic benefits for the mining industry itself, but also a number of negative impacts on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2016
  • Vedoucí: Beáta Gibesová
  • Oponent: Josef Švec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava