Lukáš Drábek

Bachelor's thesis

Lokalizace pomocí WiFi přístupových bodů založená na metodě fingerprinting

WiFi Localization Based on a Fingerprinting Method
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací lokalizační knihovny určené pro operační systém Android. V dnešní informační době, kdy přístup k běžným informacím je samozřejmosti potřebujeme pro zobrazení relevantních dat znát polohu uživatele. V rámci měst, není problém tuto informaci získat pomocí GPS. Chceme-li ovšem poskytovat informace v rámci budov, musíme přistoupit k použití jiné metody …more
Abstract:
This thesis describes the design and implementation of localization library for the operating system Android. In today's information age when access to regular information is obvious, we need to know the user's location for display the relevant data. Within cities, there is no problem to get this information using GPS. But if you want to provide information within buildings, we need to use of other …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: Aleš Kurečka
  • Reader: Jaromír Konečný

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / field:
Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy