Bc. Marie Blahnová

Diplomová práce

Etický kodex advokáta

Ethical Code of Advocate
Anotace:
Diplomová práce pojednává o etice, etice v právnickém povolání a etice advokátní. Dále pak o specifickém projevu etiky – etických kodexech v právnické praxi. Zaměřena je konkrétně na etiku v advokacii a na význam etiky v profesi advokáta. Přibližuje institut stavovské organizace advokátů jako stěžejního základu této profese. Dále se věnuje povinnostem vyplývajícím z právních předpisů, pravidlům profesionální …více
Abstract:
The thesis discusses the ethics, ethics in the legal profession and ethics of advocates. Furthermore, the specific expression of ethics - ethical codes in legal practice. It is focused specifically on ethics in the legal profession and the importance of ethics in the profession of advocate. Its thesis gives an insight into the institute of the professional organization of advocates as the fundamental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta