Theses 

Etický kodex advokáta – Bc. Marie Blahnová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Marie Blahnová

Diplomová práce

Etický kodex advokáta

Ethical Code of Advocate

Anotace: Diplomová práce pojednává o etice, etice v právnickém povolání a etice advokátní. Dále pak o specifickém projevu etiky – etických kodexech v právnické praxi. Zaměřena je konkrétně na etiku v advokacii a na význam etiky v profesi advokáta. Přibližuje institut stavovské organizace advokátů jako stěžejního základu této profese. Dále se věnuje povinnostem vyplývajícím z právních předpisů, pravidlům profesionální etiky advokátů a advokátních koncipientů, jejich aplikaci a důsledkům jejich porušení jakožto kárným proviněním. Práce neopomíná ani evropské srovnání. V závěru pak shrnuje zjištěné poznatky a naznačuje možná řešení.

Abstract: The thesis discusses the ethics, ethics in the legal profession and ethics of advocates. Furthermore, the specific expression of ethics - ethical codes in legal practice. It is focused specifically on ethics in the legal profession and the importance of ethics in the profession of advocate. Its thesis gives an insight into the institute of the professional organization of advocates as the fundamental basis for this profession. Furtherare, describes the obligations arising from legislation, the rules of professional ethics of advocates and legal trainees, their application and the consequences of their violation as a disciplinary misconduct. The thesis includes also an european comparison. In conclusion, there is summarized the findings and potential solutions.

Klíčová slova: Etika, etický kodex, profesní etika, advokát, advokátní koncipient, advokacie, Česká advokátní komora, ČAK, kárné provinění, kárný proces, Rada evropských advokátních komor, CCBE Ethics, code of ethics, professional ethics, advocate, legal trainee, advocacy, Czech bar association, CBA, disciplinary misconduct, disciplinary proceeding, Council of Bars and Law Societies of Europe, CCBE

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 17:19, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz