Oldřich Jehlička

Diplomová práce

Možnosti rozšíření těžby a následného zpracování bloků v lomu Žumberk – Částkov – Studie

Possibilities of expanding mining and subsequent processing of blocks in the Žumberk - Částkov quarry - Study
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá studií dobývacích metod používaných při těžbě bloků a následně volbou vhodné dobývací metody pro rozšíření těžby v lomu Žumberk – Částkov. Do práce je zahrnut také popis stávající těžby v tomto lomu a využívané technologie včetně stručné charakteristiky ložiska. Další část popisuje způsob zpracování a využití vytěžené suroviny, kterou by rozšíření těžby přineslo. Poslední …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the study of mining methods used in the mining of blocks and subsequently the selection of suitable mining methods for the expansion of mining in the Žumberk - Částkov quarry. The work also includes a description of the existing mining in this quarry and the technology used, including a brief description of the deposit. The next part describes the method of processing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2021
  • Vedoucí: Mária Jarolimová
  • Oponent: Oldřich Jehlička

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program:
Těžba nerostných surovin