Theses 

Larp jako specifická metoda výchovné dramatiky ve vzdělávání adolescentů – Bc. Kristýna Fousková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika

Bc. Kristýna Fousková

Bakalářská práce

Larp jako specifická metoda výchovné dramatiky ve vzdělávání adolescentů

LARP as a Specific Type of Drama in Education of Adolescents

Anotace: Bakalářská práce na téma “Larp jako specifická metoda výchovné dramatiky ve vzdělávání adolescentů” pojednává o netradiční metodě výchovné dramatiky LARP (live action role playing) a jejích specifikách se zaměřením na vhodnost využití při práci s adolescenty. Larp je v České republice vnímán téměř výhradně jako volnočasová aktivita, v zahraničí je však již dlouhou dobu využíván jako funkční a přitažlivá metoda edukace - splňuje totiž požadavky na moderní trendy ve vzdělávání, především důraz na učení se “prožitkem a porozuměním”, srozumitelnost napříč různorodým kulturním i jazykovým prostředím, variabilitu a prostor pro individualizaci. Práce se konkrétně věnuje především problémům adolescence jako specifické etapy v rámci psychosociálního vývoje člověka a možným využitím metody larpu při řešení základních problémů adolescence: individualizace a socializace. Zaměřuje se především na otázky formování osobnosti, tedy hledání a uvědomění vlastního já, hledání a ukotvení vlastního místa ve společnosti a schopnosti stanovit si hranici ve vztahu k okolí i vlastnímu fyzickému i psychickému stavu. Popisuje výhody i rizika této metody a dokládá je na příkladech z praxe. Empirická část práce řeší larp jako metodu výchovné dramatiky a jeho přínos ve vztahu ke stanoveným otázkám. Cílem práce je popsat realizaci larpu jako výchovně dramaické metody a zpracovat pohled účastníků larpu z řad adolescentů na hru a její přínos pro vlastní osobu. Výzkum využívá metod participačního pozorování a polostrukturovaných rozhovorů s 11 účastníky larpové hry vytvořené pro účely tohoto výzkumu.

Abstract: Bachelor thesis "LARP as a Specific Type of Drama in Education of Adolescents" deals with the topic of innovative method of educational drama called LARP (live action role playing) and its specifics with focus on its appropriateness when used in work with adolescents. In the Czech Republic LARP is perceived predominantly as a leisure time activity, however in other countries is has been used as a functional and attractive method of education for a long time - it satisfies requirements for modern trends in education, predominantly the emphasis on learning with "experience and understanding", comprehensibility through different cultural and language environment, variability and space for individualization. The thesis is particularly devoted to the issue of adolescence as a specific period of psychosocial development of a person and possible use of LARP method in dealing with basic problems of adolescence: individualization and socialization. It focuses mainly on the issues of formation of personality - searching for the self and its realization, searching for the place in the society and its anchorage, and ability to specify the limits in the relation to the environment as well as personal physical and psychological state. It describes both advantages and risks of this method and it provides evidence on practical examples. Empirical part of the thesis deals with LARP as a method of Drama in Education and its benefits in relation to defined questions. The aim of the work consists of description of LARP realization as a method of Drama in Education and the processing of adolescent’s attitudes to the play, gaming and its benefits for themselves. The research uses participatory observation and semi-structured interviews with 11 players of the larp designed for the research purposes.

Klíčová slova: výchovný dramatika, dramatická výchova, larp, hra v roli, adolescence, individualizace, socializace, osobnostně-sociální rovoj

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Helena Vaďurová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 16:25, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz