Theses 

Potencionální přínosy revitalizace vodního toku Ostravice pro rozvoj turismu v Ostravě – Andrea Seborská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj

Andrea Seborská

Diplomová práce

Potencionální přínosy revitalizace vodního toku Ostravice pro rozvoj turismu v Ostravě

Potential Benefits of the Revitalization of the Watercourse Ostravice for Tourism Development in Ostrava

Anotace: Potencionální přínosy revitalizace vodního toku Ostravice pro rozvoj turismu v Ostravě Andrea Seborská Tato diplomová práce posuzuje revitalizaci řeky Ostravice z hlediska dopadů na životní prostředí, analyzuje její vliv na zvýšení návštěvnosti v centru města a hodnotí ekonomické a sociální aspekty revitalizace. První kapitola se zabývá revitalizací vodních toků obecně, posuzuje kvalitu vodních toků v České republice, kvalitu povrchové vody řeky Ostravice, zabývá se vodní politikou a legislativou v oblasti ochrany vod, financováním revitalizačních aktivit řeky Ostravice a rozvojovými dokumenty města Ostravy. Druhá kapitola se věnuje projektům města Ostravy, které náleží do koncepce „Revitalizace a humanizace vodního toku Ostravice“. Obsahuje i zhodnocení kompenzačních opatření a shrnutí způsobu financování jednotlivých projektů. Třetí kapitola hodnotí ekonomické a sociální aspekty revitalizace a navrhuje nové alternativy k přilákání návštěvníků do centra města.

Abstract: Potential Benefits of the Revitalization of the Watercourse Ostravice for Tourism Development in Ostrava Andrea Seborská This diploma work evaluates the revitalization of The Ostravice River from an environmental impact point of view. It analyses its affect on increasing how often the centre of the city is visited and assesses the economic and social aspects of the revitalization. The first chapter deals with watercourse revitalization in a general way, evaluates the quality of watercourse in the Czech Republic and the quality of The Ostravice surface water. It also deals with water policy and legislation in the areas of water protection, the financing of The Ostravice River revitalization activities and concerns the development documentation of The City of Ostrava. The second chapter is devoted to projects of The City of Ostrava, relying on the concept "The Revitalization and Humanization of the Watercourse Ostravice". It also contains an evaluation of compensation measures and a summary of the methods of financing individual projects. The third chapter evaluates the economic and social aspects of revitalization and proposes new alternatives for attracting visitors to the centre of the city.

Klíčová slova: revitalizace, humanizace, Ostravice, kvalita vody, ochrana vod, financování, projekty

Keywords: revitalization, humanization, Ostravice, quality of watercourse, water protection, financing, projects

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Marcella Šimíčková
  • Oponent: Pavel Valerián

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 21:28, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz