Sára Bohdalová

Diplomová práce

NOVÉ STARÉ A STARÉ NOVÉ BYDLENÍ, Rehabilitace historické jádrové substance a struktury města Třebíč

NEW OLD AND OLD NEW HOUSING, Rehabilitation of the historic core substance and structure by the City Třebíč
Anotace:
Diplomová práce: „Nové staré a staré nové bydlení“, se komplexně vztahuje na vyhodnocení a řešení problematiky města Třebíč v různých měřítkových stupních. Přes novou urbanistickou koncepci, až po řešení dílčích částí nábřeží řeky Jihlavy. Dále se práce zabývá vyhodnocením kvalitních prostorů historické jádrové struktury, jejich rozvojem a doplněním. Práce je zacílena do prostoru nábřeží řeky Jihlavy …více
Abstract:
Thesis: " New old and old new housing" comprehensively covers the assessment and solution of the issue by the town Třebič in different scalely degrees. Over the new urban concept to the solution of partial parts of the Jihlava River waterfront. Next the work deals with the evaluation of quality spaces historic core structures their development and addition. The work is targeted to the waterfront area …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: Josef Kiszka
  • Oponent: Jan Sedlák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.