Sára Bohdalová

Master's thesis

NOVÉ STARÉ A STARÉ NOVÉ BYDLENÍ, Rehabilitace historické jádrové substance a struktury města Třebíč

NEW OLD AND OLD NEW HOUSING, Rehabilitation of the historic core substance and structure by the City Třebíč
Abstract:
Diplomová práce: „Nové staré a staré nové bydlení“, se komplexně vztahuje na vyhodnocení a řešení problematiky města Třebíč v různých měřítkových stupních. Přes novou urbanistickou koncepci, až po řešení dílčích částí nábřeží řeky Jihlavy. Dále se práce zabývá vyhodnocením kvalitních prostorů historické jádrové struktury, jejich rozvojem a doplněním. Práce je zacílena do prostoru nábřeží řeky Jihlavy …more
Abstract:
Thesis: " New old and old new housing" comprehensively covers the assessment and solution of the issue by the town Třebič in different scalely degrees. Over the new urban concept to the solution of partial parts of the Jihlava River waterfront. Next the work deals with the evaluation of quality spaces historic core structures their development and addition. The work is targeted to the waterfront area …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2014
  • Supervisor: Josef Kiszka
  • Reader: Jan Sedlák

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta stavební

Master programme / field:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.