Matouš Režnar

Diplomová práce

Měření vlivu simulovaného atmosférického přenosového prostředí pro modulovaný optický svazek

Measurement of Simulated Atmospheric Transmission Environment for Modulating an Optical Beam
Anotace:
Tato diplomová práce se zameřuje na působení atmosférických optických jevů vůči vybraným modulacím, které byly zhotoveny ve vývojovém prostředí Labview. Samotná funkčnost byla realizována pomocí softwarově definovaného rádia. Modulace, které byly testovány jsou dvou stavová binární modulace, klíčování fázovým posuvem, pulsní ampltudová modulace, kvadraturní amplitudová modulace a ortogonální multiplex …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the effects of atmospheric optical phenomena on the selected modulations made in the Labview development environment. The functionality itself was implemented using a software-defined radio. Modulations that have been tested are two state binary modulation, phase shift keying, pulse amplitude modulation, quadrature amplitude modulation, and orthogonal frequency division …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 8. 2018
  • Vedoucí: Jan Látal
  • Oponent: Filip Dvořák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika

Práce na příbuzné téma