Theses 

Servis čínských čajů v historii a v současnosti a jeho rentabilita – Michael Špolc

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Michael Špolc

Bakalářská práce

Servis čínských čajů v historii a v současnosti a jeho rentabilita

Chinese tea service in history and today and its profitability

Anotace: Cílem této práce je sestavit vývoj čínského čaje a jeho servisu v kontextu historie Číny, rozdělit čaje podle výroby, vypočíst finanční náročnost servisu čaje v tuzemských čajovnách, zjistit preference spotřebitelů a majitelů čajoven. Dle získaných dat navrhnout řešení na zjištěné problémy a vytvořit event marketing pro čajovny. Pro vývoj čaje a jeho servisu a pro rozdělení čajů bylo využito především důvěryhodné zahraniční literatury. Pro výpočet finanční náročnosti servisů byla vytvořena modelová čajovna založená na reálných číslech. Tento výpočet byl podložen rentabilitou tržeb. Preference hostů byly zjištěny pomocí zpracování dotazníků kontingenčními tabulkami a kontingenčními grafy. Stejně tak byly vyhodnoceny dotazníky pro majitele. Všechna získaná data byla použita k vytvoření návrhů na změny. Pro podnik byla navržená jednorázová marketingová akce. Návrhy změn se soustředily především na marketing, kde doporučuji využívat sociální sítě a internetové stránky, další vzdělání a investice do podniku. Podle výsledků z dotazníku byla vytvořena marketingová akce vycházející z historie servisu čaje. Hlavním přínosem této práce je vytvoření podkladů, které mohou sloužit čajovnám pro činnost v marketingu i pro změny v podniku. Tyto podklady byly vytvořeny na základě zpracování většího množství dotazníků. V oblasti marketingu je to vytvoření akce s názvem: Příprava čaje podle čajových mistrů dynastie Tchang. Tato práce je řešena v kontextu rozvoje spotřeby čaje a s poptávkou po kvalitním čaji, který vynikne pouze při správném servisu.

Abstract: The goal of this thesis is to compile Chinese tea and its service in context of history of China, divide tea according to the manufacture, to calculate financial expenditures on services in Czech teahouses, determine consumer and owner preferences. According to the data to design solutions for identified problems and to create an event marketing for teahouses. A trustworthy foreign literature was used for description of tea and its service development in the first place. There was made a model teahouse based on the numbers of a real one to calculate financial expenditures on services. This calculation was supported by a calculation of return of sales. Consumer preferences were determined by using pivot tables and pivot charts to process questionnaires data. The same method was used to work with questionnaires for teahouses owners. The data were used for creation of change suggestions. There was designed a marketing event. Change suggestions were focused on marketing where I recommend using websites and social websites. There were also made suggestions regarding further education and investments. According the questionnaires results there was created a marketing event which is based on tea service history. The main asset of this thesis is a creation of a basis which provides data for marketing activity and for changes in the business. These bases are the result of the processed questionnaires. In the field of marketing it is a creation of an event called: Tang dynasty tea masters service. This thesis is made in the context of development of tea consumption and a demand on a high-quality tea which excels only while serving properly.

Klíčová slova: čaj, čajovna, Gong fu, respondent, servis, service, tea, teahouse

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Dana Johnová
  • Oponent: Ing. Pavla Burešová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 02:41, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz