Eva Davídková

Diplomová práce

Výkonnost mezinárodní a odvětvové diverzifikace portfolia v podmínkách integrace akciových trhů

Performance of the International and Intersectoral Portfolio Diversification under Conditions of Stock Markets Integration
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na aktuální téma rostoucí korelace výnosů na světových akciových trzích. Cílem práce je zhodnotit výkonnost mezinárodní a odvětvové diverzifikace portfolia v podmínkách integrace akciových trhů pomocí Markowitzova modelu a metody Value at Risk. První část práce je zaměřena na teorii finančních trhů, zejména pak akciových trhů a na rostoucí atraktivitu finančních trhů rozvíjejících …více
Abstract:
The thesis is focused on the topic increasing correlation yields on global equity markets. The aim is to assess the performance of the international and intersectoral portfolio diversification under conditions of stock markets integration using the Markowitz model and methods of Value at Risk. The first part focuses on the theory of financial markets, especially stock markets and the growing attractiveness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Lumír Kulhánek
  • Oponent: Andrea Kolková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava