Vojtěch Machalla

Master's thesis

Návrh hemisféry pro měření hladiny akustického výkonu dle ISO 3745

Development of the Hemisphere for Measuring of Sound Power Level According to ISO 3745
Abstract:
Předložená diplomová práce se zabývá návrhem speciálního zařízení pro měření akustického výkonu, tzv. hemisféry dle normy ČSN ISO 3745. Práce je rozdělena do několika částí. V teoretickém rozboru je vysvětlena základní terminologie z oblasti šíření zvuku. Postupně tato kapitola dále směřuje k podstatě měření hluku a následnému určení akustického výkonu, který vyzařuje zdroj hluku. V dalším bodě osnovy …more
Abstract:
This master thesis deals with a design of a special device for measuring sound power level according to ISO 3745. This special device is called a hemisphere. This thesis was divided into several parts. The theoretical part explains a basic terminology of sound propagation. This chapter continues to the essence of measuring noise and subsequent determination of the sound power that generates of source …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2017
  • Supervisor: Michal Weisz
  • Reader: Jan Szweda

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta strojní

Master programme / field:
Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika