Theses 

Právní ochrana dětí ve švýcarském a českém právním řádu – Mgr. Lucie Nováková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Lucie Nováková

Rigorózní práce

Právní ochrana dětí ve švýcarském a českém právním řádu

Legal protection of the childern in the Swiss and Czech legal order

Anotace: Rigorózní práce na téma Právní ochrana dětí ve švýcarském a českém právním řádu srovnává zajištění právní ochrany dětí na ústavněprávní, zákonné i podzákonné úrovni v obou právních řádech. Při srovnání jsou zohledněny i obdobné mezinárodněprávní základy ochrany dětí v obou právních řádech, zejména je poukázáno na Úmluvu o právech dítěte, závaznou pro oba státy. Stručně je charakterizována základní úprava postavení dítěte, zakotvená zejména v ZGB pro švýcarský právní řád a v zákoně o rodině a zákoně o sociálně-právní ochraně dětí pro český právní řád. Zmíněna je úprava vztahu rodičů a dětí, opatření na ochranu dětí, osvojení, ochrana před týráním, zneužíváním a zanedbáváním dětí včetně trestněprávní ochrany a ochrany dětí jako obětí trestných činů a dále organizační zajištění ochrany dětí v obou právních řádech.

Abstract: This theses on the theme Legal protection of the children in the Swiss and Czech legal order compares the indemnity of the legal protection of the children in constitutions, laws and other regulation in both legal orders. The similar international basis of the childern´s protectio is taken account as well, namely Convention about Rights of the Child, whis is binding in both states. The basic regulation of the child´s position namely in ZGB (Swiss legal order) and in Family Act and Law about social-legal protection of the children (Czech legal order)is described in brief. The regulation of the relation between parents and child, protection arrangements, adoption, protection from child abuse, child neglect and abuse of the children including protection in criminal law and protection of the children as victims of crimes is in this theses defined as well. Finally this theses deal organization of the protection of the childreni in both states.

Klíčová slova: právní ochrana dětí, Úmluva o právech dítěte, Bundesverfassung, ZGB, zákon o rodině, opatření na ochranu dětí, týrání, zneužívání a zanedbávání dětí, CAN, osvojení, trestněprávní ochrana dětí, organizace právní ochrany dětí

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2009

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 18:48, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz