Theses 

Integrated Marketing Communication and its social implications – Bc. Christian Haubenwaller

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Christian Haubenwaller

Master's thesis

Integrated Marketing Communication and its social implications

Integrated Marketing Communication and its social implications

Anotácia: Anotace Hlavní zaměření, které je také cílem této práce je hlouběji do oblasti integrované marketingové komunikace stejně jako jeho sociální důsledky. To se snaží zhodnotit význam a pojmy marketingu a marketingové komunikace, které jsou použity v moderní společnosti. Integrované marketingové komunikace má své hlavní cíle, jak ovlivňují přímé chování komunikace. Navíc, strategické porozumění integrované marketingové komunikace musí být založen na procesu plánování, které je nekompromisní, hlavně k identifikaci cílových skupin. Dále se rozvijí marketingové komunikace, který bude plnit cíle, a to postupem, který je konzistentní, stejně jako nalezení nejlepší způsob, jak doručit informace. Integrovaná Marketingová Komunikace je definována jako výzkum založené na publiku, který je orientovaný na výsledek, komunikačního proces plánování, jehož hlavním cílem je provádět komunikační program v průběhu času tak, že jasnost a konzistentnost je v umístění značce (Lipschultz, 2018). Dosažení tohle může být možné pouze prostřednictvím koordinace různých komunikačních disciplín a integraci kontinentu, který je v nejrůznějších médiích. Proto, integrovaná marketingová komunikace je způsob, ve kterém systematické plánování je zaměstnán s cílem přijít s praktickým způsobem, v němž se zpráva, která je nejvíce efektivní a konzistentní prochází cílové publikum. Marketingová komunikace je pojem, který rozeznává přidanou hodnotu uceleného plánu, který hodnotí strategickou rolí různých komunikačních disciplín, které zahrnují, ale nejsou omezeny na obecnou inzerci, přímou reakci, podporu prodeje a public relations. Tyto obory jsou kombinovány s cílem poskytnout nejen přehlednost, ale také konzistentnost a maximální dopad komunikace ("Integrated Marketing Communications," 2017).

Abstract: Abstracts The main focus which is also the objective of this paper is to dig deeper into the field of integrated marketing communications as well as its social implications. It seeks to evaluate the meaning and concepts of marketing and marketing communications that are applied in the modern day society. Integrated marketing communications has its main goal as influencing and affecting directly the behavior of communications audience that is being targeted and selected. Additionally, strategic understandings of integrated marketing communications have to be based on a planning process that is rigorous a well as leading to identification for the target audiences. More so, it should develop marketing communication that will accomplish the objectives in a manner that is consistent as well as finding the best way of delivering the message. Integrated Marketing Communications is defined as research based, audience-based, result-driven, communication planning process whose main aim is to execute a brand communication program over time so that there is clarity and consistency in the positioning of the brand (Lipschultz, 2018). The achievement of this can only be possible through coordination of different communication disciplines and integrating the continent that is creative across different media. Therefore, integrated marketing communications is a way in which systematic planning is employed with a view to come up with a practical way in which a message that is most effective and consistent is passed through the target audience. Marketing communications is a concept that recognizes that added value of a comprehensive plan that evaluates the strategic roles of a variety of communication disciplines that include but not limited to general advertising, direct response, sales promotion and public relations. These disciplines are combined with a view to provide not only clarity but also consistency and maximum impact of communication ("Integrated Marketing Communications," 2017).

Keywords: Integrated Marketing Communication, Apps Marketing, Social Media, Network Marketing/, Bookings, Marketing Mix, Advanced Technology\.

Jazyk práce: English

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedúci: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Jiří Šnajdar

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 16. 7. 2019 12:58, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz