Daniel Mašík

Diplomová práce

Vysoce dostupný SIP server s rychlým failover mechanizmem

High Available SIP Server with Fast Failover Mechanism
Anotace:
Podmětem pro tuto diplomovou práci bylo nalézt optimální řešení k zajištění vysoké dostupnosti pro služby VoIP (voice over IP), neboli přenos hlasu (multimediálního obsahu) přes datovou síť pomocí IP (internet protokolu). Aktuálně lze nalézt více možností, jak vysoké dostupnosti dosáhnout. Mezi hlavní problémy se řadí výměna IP adresy a replikace dat potřebných k činnosti. Zvolené řešení replikace …více
Abstract:
The subject for this thesis was find an optimal solution for the system to ensure high availability for VoIP (voice over IP), which is the transmission of voice (multimedia content) over the data network using IP (Internet protocol). Actually, there are more ways how high availability create. Major issues include exchange of IP addresses and replication of data. The data replication solution, the high …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Miroslav Vozňák
  • Oponent: Pavol Partila

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika

Práce na příbuzné téma