Barbora Konvičková

Diplomová práce

Zhodnocení využívání modelu Common Assessment Framework v zemích Evropské unie

Evaluation of Use of the Common Assessment Framework Model in the European Union Countries
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou uplatnění modelu Common Assessment Framework ve veřejném sektoru v zemích Evropské unie. V teoretické částí je vymezen pojem kvalita, dále management kvality a total quality management. Dále jsou v práci popsány vybrané metody řízení kvality uplatňované v organizacích veřejného sektoru. K těmto metodám patří model Excelence EFQM, normy ISO řady 9000 a model Common …více
Abstract:
This diploma thesis deal with problematic of application Common Assessment Framework in public sector in the counties of the European Union. In this theoretical part is defined concept quality further quality management and total quality management. In this thesis they are also described methods of quality control applied in organizations of public sector. Those methods are model of Excellence EFQM …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Iveta Vrabková
  • Oponent: Roman Vavrek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava