Barbora Konvičková

Master's thesis

Zhodnocení využívání modelu Common Assessment Framework v zemích Evropské unie

Evaluation of Use of the Common Assessment Framework Model in the European Union Countries
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou uplatnění modelu Common Assessment Framework ve veřejném sektoru v zemích Evropské unie. V teoretické částí je vymezen pojem kvalita, dále management kvality a total quality management. Dále jsou v práci popsány vybrané metody řízení kvality uplatňované v organizacích veřejného sektoru. K těmto metodám patří model Excelence EFQM, normy ISO řady 9000 a model Common …more
Abstract:
This diploma thesis deal with problematic of application Common Assessment Framework in public sector in the counties of the European Union. In this theoretical part is defined concept quality further quality management and total quality management. In this thesis they are also described methods of quality control applied in organizations of public sector. Those methods are model of Excellence EFQM …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2018
  • Supervisor: Iveta Vrabková
  • Reader: Roman Vavrek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava