Theses 

Rozbor finanční situace firmy Skanska CS a.s. za pomoci metod finanční analýzy (finanční analýza) – Ing. Alena Kalinová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Alena Kalinová

Bakalářská práce

Rozbor finanční situace firmy Skanska CS a.s. za pomoci metod finanční analýzy (finanční analýza)

Financial situation analysis of Skanska CS company by methods of financial analysis (financial analysis)

Anotace: V bakalářské práci se zabývám problematikou finanční analýzy. V teoreticko-metodologické části jsem shrnula poznatky o pojetí a postupu finanční analýzy, jejích cílech, uživatelích finanční analýzy, jaké jsou zdroje dat finanční analýzy a jakou mají vypovídací schopnost. Dále jsem se zaměřila na charakteristiku základních metod finanční analýzy (rozdílové ukazatele, horizontální a vertikální analýza, poměrové ukazatele, rozklad rentability, bankrotní a bonitní modely), které budou aplikovány na zvolenou firmu. Hlavním obsahem aplikační části je výpočet hodnot jednotlivých ukazatelů finanční analýzy s uvedením postupů výpočtů. Ke každému ukazateli je připojen komentář, o čem daný ukazatel pro charakteristiku finanční situace firmy Skanska CS a. s. vypovídá. V závěru veškeré poznatky shrnuji do komplexního zhodnocení o finanční situaci Skansky CS a.s..

Abstract: In baccalaureate work I deal with problems of financial analysis. In teoretic-methodology parts I summarized pieces of findings about conception and progress of financial analysis, its aims, users of financial analysis, what the data of source of financial analysis are and what have predicative ability. Further I have localized on characteristics of basic methods of financial analysis (diference indicators, horizontal and vertical analysis, ratio indicators, resolution of profitability, bankruptcy model and model of financial standing), which will be applied on select firm. Substantiality of application parts is calculation of values of single indicators of financial analysis with presentation of progresses of calculation. Commentary is connected to every indicator, what indicator gives to for characteristics of financial situation of selected firm Skanska CS Ltd tell. At the conclusion I summarize all pieces of findings to the complex estimation about financial situation of company Skanska CS Ltd.

Klíčová slova: finanční analýza, účetní výkazy, horizontální analýza, vertikální analýza, ukazatele rentability, ukazatele likvidity, ukazatele zadluženosti, rozklad rentability, bankrotní modely, bonitní model financial analysis, financial statements, horizontal analysis, vertical analysis, indicators of profitability, indicators of liquidity, indicators of indebtedness, resolution of profitability, bankruptcy model, model of financial standing

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Dr. Josef Tvrdoň, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 03:36, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz