Jan Čuma

Bakalářská práce

Vytápění rodinného domu s využitím obnovitelných zdrojů energie - tepelné čerpadlo

Heating of a Family House with Renewable Resources of Energy - The Heat Pump
Anotace:
ČUMA, Jan. Vytápění rodinného domu s využitím obnovitelných zdrojů energie – tepelné čerpadlo. Ostrava, 2017. Počet stran 48. Bakalářská práce na VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB. Vedoucí bakalářské práce Ing. Marcela Černíková. Předmětem této bakalářské práce je stavebně konstrukční návrh rodinného domu společně s návrhem vytápění rodinného domu …více
Abstract:
ČUMA Jan, Heating of a Family House with Renewable Resources of Energy – The Heat Pump. Ostrava, 2017. Number of pages 48. Bachelor thesis at VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Building Environment and Building Services. Supervisor: Ing. Marcela Černíková The subject of this bachelor thesis is the structural design of a family house together with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: Marcela Černíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Prostředí staveb