Bc. Jana Jelínková

Master's thesis

Maximální aerobní kapacita, výkonnost a tepenná tuhost (CAVI) u mužů po absolvování ambulantního rehabilatačního programu v rámci kardiovaskulární rehabilitace

Maximum aerobic capacity, performance and arterial stiffness (CAVI) at men after attending outpatient rehabilitation programme within cardiovascular rehabilitation
Abstract:
Cílem diplomové práce bylo zhodnotit účinek ambulantního řízeného rehabilitačního programu v rámci II. fáze kardiovaskulární rehabilitace na změnu parametrů maximální aerobní kapacity, výkonnosti a tepenné tuhosti(CAVI). Soubor pacientů byl tvořen 16 muži s kardiovaskulárním onemocněním ve věku 58,6 ± 13,27 let. Rehabilitační program probíhal 12 týdnů s frekvencí 3x týdně jako kombinace aerobního vytrvalostního …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis was to evaluate the effect of the outpatient controlled rehabilitation programme within the second phase of cardiovascular rehabilitation on the change of parametres of maximum aerobic capacity, performance and arterial stiffness (CAVI). The group of patients consisted of 16 men suffering from cardiovascular disease aged 58,6 ± 13,27. The rehabilitation programme was …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 5. 2016
  • Supervisor: Mgr. Leona Mífková, Ph.D.
  • Reader: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Physiotherapy

Theses on a related topic

All theses