Denisa Hrádelová, DiS.

Bachelor's thesis

Problematika paliativní péče

Issues in Palliative Care
Anotácia:
Tématem bakalářské práce je problematika paliativní péče z pohledu nelékařského zdravotnického personálu. Paliativní péčí se rozumí zdravotnický přístup, jehož cílem je zlepšit kvalitu života pacientů a jejich rodin v momentě, kdy se potýkají s onemocněním ohrožující život. V teoretické části se tato práce zaměřuje na definici, historii a rozdělení paliativní péče. Shrnuje základní potřeby pacientů …viac
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with issues of palliative care from the point of view of non-medical healthcare staff. Palliative care is understood as a medical approach whose goal is to improve the health of patients and their families when they deal with a life-threatening illness. The theoretical part of this thesis describes the definition, history, and types of palliative care. It summarizes patients …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2023
  • Vedúci: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
  • Oponent: doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická