Theses 

Reflexe mezi diskurzy: Hledání atributů reflexe pro pedagogickou vědu – Mgr. Jan Nehyba, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Pedagogika (čtyřleté) / Pedagogika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Jan Nehyba, Ph.D.

Disertační práce

Reflexe mezi diskurzy: Hledání atributů reflexe pro pedagogickou vědu

Reflection between discourses: Search of attributes reflection for educational science

Anotace: Disertační práce se soustředí na typologizaci fenoménu reflexe v rámci pedagogického diskurzu. Zaměřuje se na hledání nejdůležitějších atributů (znaků) reflexe, které tvoří kritéria pro jednotlivé typy reflexe. Přitom se dívá na reflexi, jako svébytnou kategorii, která se objevuje během historie. Reflexe je tak z teoretického hlediska analyzována jako samostatná kategorie skrze optiku čtyř diskurzů, ve kterých se objevuje: filozofického, sociologického, psychologického a pedagogického. Cílem práce je najít podstatné atributy reflexe, které ohraničují jednotlivé typy reflexe a umožnují tak následnou jasnější aplikaci do pedagogické vědy. Výsledkem jsou tak jednotlivé typy reflexe ve vztahu ke konkrétním atributům jako jsou fáze reflexe; role vědomí, nevědomí a metavědomí v reflexi; fenomén zúžené a rozšířené pozornosti v reflexi; role času v reflexi; vnitřní a vnější dialog v reflexi; sociální perspektiva reflexe; učení jako konstrukce a rekonstrukce významů zkušenosti v reflexi; formy a obsah reflexe. Celkově tak práce vytváří typologizovaný „prostor“ reflexe v rámci pedagogického diskurzu.

Abstract: The doctoral thesis focuses on the typology of the phenomenon of reflection within the framework of educational discourse. It focuses on finding the most important attributes (characters) reflection, which constitute the criteria for the different types of reflection. At the same time the thesis looks at the reflection as a unique category, which appears during the history. Reflection from a theoretical standpoint is analysed as a separate category through the lens of the four discourses in which it appears: the philosophical, sociological, psychological and educational. The goal of thesis is to find the essential attributes of reflection, which is bordered by the different types of reflection and allow subsequent clearer application to teaching science. The results are different types of reflection in relation to specific attributes such as the phase of reflection; the role of consciousness, the unconscious, and meta-consciousness in the reflection; the phenomenon of condensed and extended attention in reflection; the role of time in reflection; internal and external dialogue in reflection; the social perspective reflection; learning as the construction and reconstruction of the meanings of experience in reflection; the form and content of the reflection. Overall, the work creates the typological “space “of reflection within the framework of educational discourse.

Klíčová slova: reflexe, typologie, atributy reflexe, reflektivita, reflexivita, pozornost reflection, typology, attributes of reflection, reflectivity, reflexivity, attention

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc., doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 12:44, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz