Lukáš Titz

Bakalářská práce

Tepelné čerpadlo voda-voda

Water to Water Heat Pump
Anotace:
TITZ, L. Tepelné čerpadlo voda-voda: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky, 2011, 30 s. Vedoucí práce: Vrtek, M. Tématem této bakalářské práce je návrh tepelného čerpadla voda-voda pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody v rodinném domě. Teoretická část popisuje jednotlivé typy tepelných čerpadel, zabývá se jejich současným stavem využití …více
Abstract:
TITZ, L. Water to water heat pump: Bachelor Thesis. Ostrava : VŠB –Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Energetics, 2011, 30 p. Thesis head: Vrtek, M. The main theme of this bachelor thesis is a proposal of water to water heat pump for warming and preparing warm supply water in the family house. The theoretical part describes individual types of heat pumps …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Mojmír Vrtek
  • Oponent: Jakub Hradský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava