Bc. et Bc. Jan DEMJANOVIČ

Diplomová práce

Stanovení acetylcholinesterázové aktivity u žížal Eisenia foetida po expozici horninovým odpadem

Determination of acetylcholinesterase activity in the earthworm Eisenia foetida after exposure to rock waste
Anotace:
Diplomová práce je zaměřená na problematiku dopadu těžby nerostných surovin na krajinu a stále více se rozvíjejícím biotestům. Úvodní kapitola se zabývá problematikou těžby nerostných surovin. Jsou zde uvedeny příklady výrazně pozměněných míst krajiny v celosvětovém měřítku. Dále je pozornost věnována místům v České republice, která byla výrazně narušena těžbou nerostných surovin. V jednotlivých podkapitolách …více
Abstract:
The thesis is focuses on the issue of the impact of mineral exploitation on the landscape and are increasingly developing biotests. The first chapter deals with the extraction of mineral resources. There are examples dramatically modified the landscape of places worldwide. Further attention is paid places in the Czech Republic, which was significantly disrupted mining of mineral resources. In the subsections …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DEMJANOVIČ, Jan. Stanovení acetylcholinesterázové aktivity u žížal Eisenia foetida po expozici horninovým odpadem. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta