Bc. et Bc. Jan DEMJANOVIČ

Master's thesis

Stanovení acetylcholinesterázové aktivity u žížal Eisenia foetida po expozici horninovým odpadem

Determination of acetylcholinesterase activity in the earthworm Eisenia foetida after exposure to rock waste
Abstract:
Diplomová práce je zaměřená na problematiku dopadu těžby nerostných surovin na krajinu a stále více se rozvíjejícím biotestům. Úvodní kapitola se zabývá problematikou těžby nerostných surovin. Jsou zde uvedeny příklady výrazně pozměněných míst krajiny v celosvětovém měřítku. Dále je pozornost věnována místům v České republice, která byla výrazně narušena těžbou nerostných surovin. V jednotlivých podkapitolách …more
Abstract:
The thesis is focuses on the issue of the impact of mineral exploitation on the landscape and are increasingly developing biotests. The first chapter deals with the extraction of mineral resources. There are examples dramatically modified the landscape of places worldwide. Further attention is paid places in the Czech Republic, which was significantly disrupted mining of mineral resources. In the subsections …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2016
Accessible from:: 25. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DEMJANOVIČ, Jan. Stanovení acetylcholinesterázové aktivity u žížal Eisenia foetida po expozici horninovým odpadem. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta