David Karch

Diplomová práce

Možnosti nastavení systému podobnosti při fyzikálním modelování přenosových procesů v licí pánvi

Possibilities of Similarity System Settings for Physical Modelling of Transfer Processes in Ladle
Anotace:
Diplomová práce je věnována možnostem fyzikálního modelování procesů, které probíhají mezi struskou a kovem. V první části jsou představeny základní principy metodiky simulace procesů pomocí fyzikálního modelování. Dále pak tato část obsahuje obecné definice kinetiky transportu hmoty. Ve druhé části jsou prezentovány přístupy pro stanovení fyzikální modelu přenosových procesů v licí pánvi a studie …více
Abstract:
The thesis is dealing with forming of options of physical modelling processes, which progress between a slag and steel. In the first part there is a basic principle method of simulation process with physical modelling. Furthermore, this part contains general definition for transferring of kinetics mass. In second part there are presented possibilities determined for physical model of mass transfer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 10. 2012
  • Vedoucí: Karel Michalek
  • Oponent: Markéta Tkadlečková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava