Jakub Uko

Bachelor's thesis

Administratívna budova v Hrušove

Office building in Hrušov
Anotácia:
UKO, J. Administratívna budova v Hrušove: bakalárska práca. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavebná, Katedra Architektúry 226, 2014, 50s. Vedúci práce Ing. arch. Milada Baumannová Ph.D Témou mojej bakalárskej práce je čiastočná dokumentácia pre prevádzanie stavby Administratívnej budovy v Hrušove podľa vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentácii stavieb. Jedná sa o časť 01 stavebného …viac
Abstract:
UKO, J. Office building in Hrušov: Bachelor´s thesis. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture 226, 2014, 50s. Supervisor Ing. arch. Milada Baumannová Ph.D Theme of my bachelor thesis is a partial documentation for construction execution Office building in Hrušov in accordance with Decree. 499/2006 Coll. about the building documentation …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedúci: Milada Baumannová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta stavební

Bachelor programme / odbor:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství

Práce na příbuzné téma