Pavlína Jurmanová

Bachelor's thesis

Využití nástrojů podpory prodeje ve vinárně U Archy

Application of Sales Promotion Tools in Marketing Communication of Wine Bar Archa
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá nástrojem marketingové komunikace, podporou prodeje, ve vinotéce U Archy ve Zlíně. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy marketingu služeb, marketingového mixu služeb a komunikačního mixu. Dále je podrobně rozebrána kapitola podpora prodeje, kde je představena její funkčnost a cíle a jsou rozebrány její hlavní nástroje. Poslední dvě kapitoly se věnují nákupnímu …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the tool of marketing communication, sales promotion, in the wine shop U Archy in Zlín. The theoretical part defines the basic concepts of service marketing, marketing mix of services and communication mix. Furthermore, the chapter sales promotion is analyzed in detail, where its functionality and goals are introduced and its main tools are analyzed. The last two chapters …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 8. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Eliška Káčerková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Jurmanová, Pavlína. Využití nástrojů podpory prodeje ve vinárně U Archy. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe